ΜΕΛΗ

  • Εκτύπωση

Το Ελληνικό ICOMOS αριθμεί περίπου 200 μέλη. Η σύνθεσή τους κατά ειδικότητα είναι η εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Αρχαιολόγοι
Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί Μηχανικοί
Χημικοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τοπογράφοι Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Μηχανικοί Μεταλλείων
Ναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανικοί
Συντηρητές
Νομικοί
Άλλοι*

* [Ιστορικοί, Πολεοδόμοι, Γεωλόγοι, Επιστήμονες Πληροφορικής κ.λ.π.]

 

 
 
 
- Σημειώνεται πως οι κάτοχοι της κάρτας του ICOMOS δικαιούνται ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 

 

- Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς ICOMOS, μέλος μπορεί να είναι και ένας οργανισμός/ινστιτούτο/φορέας που να δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και τοποθεσιών. Επίσης, μέλη μπορεί να είναι φορείς που έχουν την ευθύνη διαχείρισης μνημείων ή που στο αντικείμενο και τους καταστατικούς τους στόχους περιλαμβάνεται η προστασία και διαχείριση των αρχαίων και ιστορικών μνημείων και τοποθεσιών.
Η αίτηση ενός οργανισμού συνοδεύεται από σύντομη δήλωση, στην οποία αναγράφεται πως οι δράσεις και οι στόχοι του οργανισμού συσχετίζονται με τους καταστατικούς στόχους του ICOMOS.
Οι οργανισμοί δικαιούνται τα ίδια με τα μέλη-φυσικά πρόσωπα (3 κάρτες ICOMOS, στο όνομα του Οργανισμού κ.ά.), όμως δεν έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη στις διεθνείς επιστημονικές επιτροπές ή άλλες επιτροπές του ICOMOS και επίσης δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου.